کد رهگیری
کد رهگیری :

 
2/1/1398
نرخ ارز
2   فروردین  1398 آمار سایت
 
بازدید امروز 26
بازدید دیروز 38
بازدید کل 251069
 
    جزئیات   قوانین و مقررات - مصوبه شورای پول و اعتبار در باره نحوه تسهيم مبالغ پرداختي توسط مشتريان

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ یازدهم خرداد ماه امسال ، مصوبه شورای پول و اعتبار در دو موضوع نحوه تسهيم نمودن کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي هاي آنان و همچنین اعطاي اختيار به مؤسسات اعتباري درخصوص اعمال ر وش تسهيم فوق الاشاره را براي قراردادهاي منعقده قبلي به کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه  ابلاغ کرده بود .
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است :
پيرو بخشنامه شماره ١٠٥٩٧٢ مورخ 19/5/1388 بدين وسيله به استحضار مي رساند؛  نحوه تسهيم نمودن کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي هاي آنان (ناشي از اخذ تسهيلات، وام قرض الحسنه و خدمات بانکي دريافت شده نظير گشايش اعتبار اسنادي و١٣٩٠ شوراي محترم پول /٢/ صدور ضمانتنامه ) در يک هزار و يک صد و بيست و پنجمين جلسه مورخ ٢٧و اعتبار مطرح و مصوب گرديد. همچنين آن شوراي محترم موضوع اعطاي اختيار به مؤسسات اعتباري در
خصوص اعمال ر وش تسهيم فوق الاشاره را براي قراردادهاي منعقده قبلي نيز در جلسه فوق الذکر مورد تصويب قرار داد. متن مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص دو موضوع فوق الذکر عينًا به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ م يگردد:
١- کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتبا ط با بدهي هاي آنان بايد بين ”
اجزاء بدهي تسهيم بالنسبه گردد . بدين ترتيب که چنانچه بدهي مشتري ناشي از تسهيلات اعطايي باشد،
مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي،
فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه گردد و چنانچه بدهي مشتري ناشي از
وام قرض الحسنه اعطايي باشد، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد بين سه جزء اصل وام،
کارمزد و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه گردد. همچنين درصورت يکه بدهي مشتري ناشي از
خدمات بانکي شامل گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت نامه باشد، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان
بعد از سررسيد در قرارداد بين دو جزء اصل مبالغ پرداختي از سوي مؤسسه اعتباري به جاي مشتري و
وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه تسهيم بالنسبه گردد، مشروط بر اي نکه موضوع به نحو مقتضي در
قراردادهاي اعطاي تسهيلات و وام قرض الحسنه و ارايه خدمات منعقده في مابين مؤسسه ا عتباري و
مشتري درج گردد.
٢- به مؤسسات اعتباري اختيار داده مي شود از طريق تنظيم تفاهم نامه اي جديد با مشتريان،
روش تسهيم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختي بعد از سررسيد توسط مشتريان به شرح مندرج در بند ( ١) را
براي کليه قراردادهاي منعقده قبلي في مابين مؤسسه اعتباري و مشتري اعم از قراردادهاي اعطاي
تسهيلات، وام قرض الحسنه و ارايه خدمات بانکي که موضوع تسهيم بالنسبه نمودن به طريق مذکور در بند
 (1) درج نگرديده اجرا نمايند.“
خواهشمند است دستور فرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر
حسن اجراي آن نظارت گردد./

  ارتباط با ما درخواست همکاری  
کلیه حقوق متعلق به شرکت مهندسی پادوسان صنعت می باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت پایداری اطلاعات دوران