چالش ها ی کسب و کار برای مشاوران سرمایه گذاری
تاریخ انتشار  19/12/1391
این گزارش در پی نشستی با اعضای انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها در اتاق بازگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران ، در اسفند 91 توسط آقای مهندس سعید داوریفر ، مدیرعامل شرکت مهندسی پادوسپان ارائه گردید.برای مشاهده  چکیده این نشست بر روی واژه گزارش کلیک فرمایید.